چرا در کابینه شخصی ام پیام خطای attempt simultaneous entry می آید؟

این پیام زمانی به شما داده میشود که به صورت همزمان روی 2 سیستم بخواهید وارد کابینه شخصی خود شوید.
به طور مثال ممکن است روی تبلت خود وارد کابینه شخصی شده باشید و از روی لپ تاپ هم می خواهید متصل شوید. در این صورت این پیام خطا را دریافت می کنید: مبادرت به ورود همزمان:
 attempt simultaneous entry.
به همین دلیل باید از سیستمی که قبلا لاگین کرده اید، لاگ اوت کنید تا بتوانید در سیستم جدید وارد شوید.

پاسخ صدها پرسش متداول

در مرکز پشتیبانی ایران بورس آنلاین پاسخ تمامی پرسش هایی که ممکن است برای مشتریان پیش آيد با زیانی ساده توضیح داده شده است. کافی است که در نوار جستجو سوال خودتان را تایپ کنید